ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

สำนักปลัด ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา

1 2

แบบคำขอตัดไม้ใหม่ มีค่าธรรมเนียม

จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เทศบาลตำบลโนนเมือง จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567

งานบวงสรวงอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารีอำเภอขามสะแกแสง ประจำปี 2567

วันที่ 12 เมษายน 2567 ผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโนนเมือง และชาวตำบลโนนเมือง ร่วมกิจกรรมงานบวงสรวงอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารีอำเภอขามสะแกแสง ประจำปี 2567 ณ ลานอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารีอำเภอขามสะแกแสง

การประกวดรำโทน กิจกรรม “กิ๋นเข่าค่ำ” #งานบวงสรวงอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารีอำเภอขามสะแกแสง ประจำปี 2567

ในวันที่ 12 เมษายน 2567 ตำบลโนนเมืองเข้าร่วมการประกวดรำโทน กิจกรรม “กิ๋นเข่าค่ำ” #งานบวงสรวงอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารีอำเภอขามสะแกแสง ประจำปี 2567

โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและการเผยแพร่การแสดงพื้นบ้าน

วันที่ 2 – 3 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลโนนเมือง จัดโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและการเผยแพร่การแสดงพื้นบ้าน โดยนางสาววิไลวรรณ เหล็กคงสันเทียะ รองปลัดเทศบาลเป็นประธานเปิดโครงการ และนางภัทร์พิมล ธนากุลเตชะทรัพย์ เป็นผู้ถ่ายทอดและฝึกสอน

สำรวจตรวจสอบถนน

วันที่ 27 มีนาคม 2567 นำโดย นางเฉลียว สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลโนนเมือง รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่ร่วมสำรวจตรวจสอบถนนสายป่าลวก-หนองบอน และถนนสายป่าลวก-ห้วยยายมาท เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้การเดินทางสัญจรไป-มา สะดวก

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำ/ปรับปรุงแผนปฏิบัติ และเสนอแผนงานโครงการฯ การรับรองภัยคุกคาม/ประเด็นปัญหาระดับตำบล

วันที่ 27 มีนาคม 2567 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา (กอ.รมน.) ประชุมเชิงปฏิบัติการ นายกเทศมนตรี ผู้บริหารเทศบาล ผู้นำชุมชนทั้ง 9 หมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลโนนเมือง เพื่อรับทราบข้อมูลสรุปแผนงานในการแก้ปัญหาในพื้นที่ปีงบประมาณ 2566 และแผนงานดำเนินการปีงบประมาณ 2567 และออกตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง บ้านงิ้ว ม.4 ร่วมกับ อสม. พร้อมมอบถุงยังชีพ

โครงการแสดงผลงานเด็กนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 21 มีนาคม 2567 เทศบาลตำบลโนนเมือง จัดโครงการแสดงผลงานเด็กนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 และ มอบใบประกาศนียบัตรผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนเมือง โดยมีนางเฉลียว สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลโนนเมือง เป็นประธานในพิธีและเป็นผู้มอบใบประกาศนียบัตร

กิจกรรม “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี 2567

วันที่ 18 มีนาคม 2567 ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลโนนเมือง ร่วมกิจกรรม “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี 2567 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อให้สาธารณชนได้เห็นความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันเป็นรากฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น และบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง   การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนเมือง สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 สภาเทศบาลตำบลโนนเมืองจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนเมือง สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนเมือง

ประกาศเทศบาลตำบลโนนเมือง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลโนนเมือง

การประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาออกเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโนนเมือง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. …

(1) ประเด็นการมีส่วนร่วม : เมื่อวันที่ 24-27 ตุลาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลโนนเมือง ได้จัดประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาออกเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. … โดยดำเนินการประชาคม ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 9 ตำบลโนนเมือง

(2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม : ประชาชนหมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 9 ตำบลโนนเมือง เข้าร่วมประชาคมแสดงความคิดเห็น จำนวน 193 คน

(3) ผลจากการมีส่วนร่วม : ประชาชนมีมติเห็นชอบให้เทศบาลตำบลโนนเมือง จัดทำเทศบัญญัติตำบล เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. … ตามร่างที่เสนอและเสนอแนะให้เทศบาลจัดทำวิธีการ ข้อกำหนดเรื่องข้อแนะนำในการติดตั้งหรือก่อสร้างบ่อดักไขมันที่ถูกต้องให้ประชาชนใช้เป็นแนวทางปฏิบัติด้วย

(4) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน : ผลจากการประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เทศบาลตำบลโนนเมือง ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลโนนเมือง เรื่อง การติดตั้งบ่อจากไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารพ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2566 และ มีการประกาศเทศบาลตำบลโนนเมือง เรื่อง ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร เพื่อให้ประชาชนใช้เป็นแนวทางในการดำเนินก่อสร้างและติดตั้งบ่อดักไขมันต่อไป

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนเมืองนำนักเรียนจัดทำกระทงและลอยที่สระหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อสืบสานประเพณีไทย

เทศบาลตำบลโนนเมืองดำเนินการประชุมเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2/2566) ระหว่างวันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน 2566

การประชุมเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2/2566)

รายละเอียด : (1) ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. นางเฉลียว สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลโนนเมือง ประธานเปิดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2/2566) โครงการเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนเมือง (เยี่ยมประชาสรรค์) โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 10,800 บาท ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโนนเมือง (2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม : มาจากตัวแทนประชาคมท้องถิ่น จำนวน 29 คน (3) ผลจากการมีส่วนร่วม : ทำให้เทศบาลตำบลโนนเมืองได้ทราบความคิดเห็นและตัวแทนประชาคมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ โครงการดังกล่าวฯ (4) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน : นำงบประมาณจำนวน 10,800 บาท อุดหนุนโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านโนนเมือง (เยี่ยมประชาสรรค์) เพื่อให้นักเรียนได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการ

แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศเทศบาลตำบลโนนเมือง เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ(One Stop Service :OSS) ของเทศบาลตำบลโนนเมือง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่ 31 ตุลาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการพ่นหมอกควันภายในโรงเรียนเขตเทศบาลตำบลโนนเมือง เพื่อกำจัดตัวแก่ยุงลาย

โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2566

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 นายกมลศักดิ์ เกษเมธีการุณ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ตัวแทนของ สส.พรเทพ ศิริโรจนกุล สจ.ชวาล พัฒนกำชัย นางเฉลียว สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลโนนเมือง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชนทั้ง 9 หมู่บ้าน สกร.ตำบลโนนเมือง ร่วมติดตามประเมินผลและเยี่ยมบ้าน ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2566 รายนายชัยมงคล ขวัญใจ ณ บ้านเลขที่ 39 หมู่ที่ 3 ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนคราชสีมา

ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2566

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑๙)

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

คู่มือสำหรับประชาชน: การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21

คู่มือสำหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

1 2