ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

Monthly Archives: พฤษภาคม 2567

1 2

ประกาศเทศบาลตำบลโนนเมือง เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเหตุรำคาญ ของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเหตุรำคาญ เทศบาลตำบลโนนเมือง

ท่านสามารถแจ้งเรื่องราวของท่านเข้ามาได้ดังช่องทางต่อไปนี้

1.เข้ามาแจ้งได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลโนนเมือง

2.แจ้งผ่านโทรศัพท์/โทรสาร ที่เบอร์ 044-756081

3.แจ้งผ่านเว็บไซต์ : www.nonmueang.go.th

ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเหตุรำคาญของเทศบาลตำบลโนนเมือง

ท่านสามารถส่งคำร้องมาได้ตามช่องทางต่อไปนี้

1.เข้ามาแจ้งได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลโนนเมือง

2.แจ้งผ่านโทรศัพท์/โทรสาร ที่เบอร์ 044-756081

3.แจ้งผ่านเว็บไซต์ : www.nonmueang.go.th

ขอประชาสัมพันธ์ หากผู้ใดทิ้งขยะในที่สาธารณะในเขตเทศบาลตำบลโนนเมือง ผู้นั้น มีโทษปรับไม่เกิน 2000 บาท (พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 มาตรา 31(2) มาตรา 32 และมาตรา 33) และถ้าหากทิ้งขยะในน้ำที่เป็นบ่อ สระ หรือที่ขังน้ำ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ป.อาญา มาตรา 380)

หากพบเห็นผู้ใดทิ้งขยะในที่สาธารณะในเขตเทศบาลตำบลโนนเมืองสามารถแจ้งหรือส่งหลักฐานเข้ามาได้ ดังช่องทางต่อไปนี้

1.เข้ามาแจ้งได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลโนนเมือง

2.แจ้งผ่านโทรศัพท์/โทรสาร ที่เบอร์ 044-756081

3.แจ้งผ่านเว็บไซต์ : www.nonmueang.go.th

วิธีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับโรคไข้เลือดออก

วิธีการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในครัวเรือน

วิธีการจัดการขยะอันตรายในครัวเรือน

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 เทศบาลตำบลโนนเมือง จัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี2567 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโนนเมือง

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมารถตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 เทศบาลตำบลโนนเมือง ได้จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยได้รับเกียรติจากนางเฉลียว สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลโนนเมือง เป็นประธานในพิธี พร้อมรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อเชิญไปประดิษฐาน ณ สถานศึกษา และหน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ภาพกิจกรรมการให้บริการคัดกรองวัณโรคปอด

วัน ศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2567 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9 นครราชสีมา ร่วมกัน โรงพยาบาลขามสะแกแสง สสอ.ขามสะแกแกง รพ.สต.โนนเมืองและเทศบาลตำบลโนนเมือง ได้จัดกิจกรรมให้บริการคัดกรองวัณโรคปอด โดยรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ให้กับผู้สูงอายุตำบลโนนเมือง ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลโนนเมือง

ประกาศคณะกรรมการให้การช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลโนนเมือง เรื่อง ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติ(วาตภัย) ณ ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพับขาโครเมียมหน้าโฟเมก้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศเทศบาลตำบลโนนเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เผยแพร่แผนจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1-2567 ประจำเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2567

สาระสำคัญของสัญญา ก่อสร้างถนน คสล.สายโนนเมือง-ร.ร.พุทธเกษตร ม.1

การประชุมวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสถานที่ รองรับการตรวจคัดกรองวัณโรคปอดและไว้รัสตับอักแสบ ให้กับประชาชนตำบลโนนเมือง ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ณ เทศบาลตำบลโนนเมือง

วันที่ 16 พ.ค.67 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลตำบลโนนเมือง ร่วมกับ รพ.สต.โนนเมืองและรพ.ขามสะแกแสง ได้ร่วมประชุมวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสถานที่ รองรับการตรวจคัดกรองวัณโรคปอดและไว้รัสตับอักแสบ ให้กับประชาชนตำบลโนนเมือง ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ณ เทศบาลตำบลโนนเมือง

การออกสำรวจเรื่องร้องเรียนการลักลอบทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณะ ในพื้นที่บ้านงิ้ว หมู่ที่ 4

วันที่ 13 พ.ค.67 รองปลัดเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยผู้นำชุมชน ได้ออกสำรวจเรื่องร้องเรียนการลักลอบทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณะ ในพื้นที่บ้านงิ้ว หมู่ที่ 4 ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2567

การพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ให้กับสถานศึกษาในเขตเทศบาล

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย ให้กับโรงเรียนภายในเขตเทศบาล จำนวน 5 แห่งและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง ก่อนเปิดภาคเรียน 1/2567 ระหว่างวันที่ 13-16 พฤษภาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถแบ๊คโฮ PC ๓๕ จำนวน ๑ คันพร้อมคนขับ (ทำงาน ๒๐ ชั่วโมง) เพื่อดำเนินการขุดวางท่อเมนขยายเขตจ่ายน้ำประปา จำนวน ๒ จุด

ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา จ้างเหมารถแบ๊คโฮ PC ๓๕ จำนวน ๑ คันพร้อมคนขับ (ทำงาน ๒๐ ชั่วโมง) เพื่อดำเนินการวางท่อเมนขยายเขตจ่ายน้ำประปา จำนวน ๒ จุด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สาระสำคัญของสัญญา ก่อสร้างถนน คสล. ม.9

จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เทศบาลตำบลโนนเมือง จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567

ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อวัสดุโครงการ จำนวน 38 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 38 รายการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)แก้ไข ครั้งที่ 1/2567

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567

1 2