ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

admin

1 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนหินคลุก ห้วยยาง บ้านสระแจง ม.6

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านครึมม่วง-โนนสำโรง บ้านครึมม่วง ม.5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนหินคลุก นม.ถ.35-035 สายรอบบ้านหนองทุเรียน ม.7

แบบสขร.1 เดือนมกราคม 2567 รวม 13 รายการ รวมเงิน 89,521.05 บาท

ประกาศเชิญชวน ก่อสร้างถนนหินคลุก นม.ถ.35-035 สายรอบบ้านหนองทุเรียน ม.7

ประกาศเชิญชวน ก่อสร้างถนนหินคลุก ห้วยยาง บ้านสระแจง ม.6

ประกาศเชิญชวน ก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านครึมม่วง-โนนสำโรง บ้านครึมม่วง ม.5

บก01 ก่อสร้างถนนหินคลุก นม.ถ.35-035 สายรอบบ้านหนองทุเรียน ม.7

บก01 ก่อสร้างถนนหินคลุก ห้วยยาง บ้านสระแจง ม.6

บก01 ก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านครึมม่วง-โนนสำโรง บ้านครึมม่วง ม.5

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง นมโรงเรียน เดือน ม.ค.-ก.พ.67

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง นมโรงเรียน เดือน ธ.ค.66

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง นมโรงเรียน เดือน พ.ย.66

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง นมโรงเรียน เดือน ก.ย.66 และนมปิดภาคเรียนที่1

พ่นยาฆ่าเชื้อโควิด 19 และ พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

             เทศบาลตำบลโนนเมืองได้ดำเนินการ พ่นยาฆ่าเชื้อโควิด 19 และ พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายก่อนเปิดเรียน ในทุกโรงเรียนภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโนนเมืองเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565

ITA 2567

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 7 โครงการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 โครงการ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 โครงการ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 โครงการ

เผยแพร่แผนจ้างก่อสร้างถนน คสล. นม.ถ.35-020 สายบ้านสระกรวด ม.2 ต.โนนเมือง

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 2566

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

เผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างถนนคสล.นม.ถ.35-016

ภาษีที่ดิน และ สิ่งปลูกสร้าง ทดสอบ – 1

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2565 ซ่อมแซมถนน 9 โครงการ

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ65

1 2