ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

admin

1 2

เผยแพร่แผนจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1-2567 ประจำเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2567

สาระสำคัญของสัญญา ก่อสร้างถนน คสล.สายโนนเมือง-ร.ร.พุทธเกษตร ม.1

สาระสำคัญของสัญญา ก่อสร้างถนน คสล. ม.9

แบบสขร.1 เดือน เมษายน 2567 รวม 9 รายการ รวม 80,948 บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนน คสล. ม.1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนน คสล. ม.9

แบบสขร.1 เดือนมีนาคม 2567 รวม 22 รายการ รวมเงิน 1,919,339.55 บาท

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสาระสำคัญของสัญญา ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.67)ปีงบประมาณ 2567

ITA o16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศเชิญชวน ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 9

ประกาศเชิญชวน ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2567 ณ วันที่ 31 มี.ค.67 ครึ่งปีแรก

ITA o17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ITA o14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 2 โครงการ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ67)

บก01 ก่อสร้างถนน คสล. ม.1

บก01 ก่อสร้างถนน คสล. ม.9

สาระสำคัญของสัญญา ก่อสร้างถนนหินคลุกห้วยยาง บ้านสระแจง ม.6

เผยแพร่แผน จัดซื้อนมโรงเรียน ปิดภาคเรียนที่ 2-2566

สาระสำคัญของสัญญา ก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านครึมม่วง-โนนสำโรง บ้านครึมม่วง ม.5

สาระสำคัญของสัญญา ก่อสร้างถนนหินคลุก นม.ถ.35-035 สายรอบบ้านหนองทุเรียน ม.7

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เดือน มี.ค.67 รวมวันหยุดราชการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนหินคลุก ห้วยยาง บ้านสระแจง ม.6

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านครึมม่วง-โนนสำโรง บ้านครึมม่วง ม.5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนหินคลุก นม.ถ.35-035 สายรอบบ้านหนองทุเรียน ม.7

แบบสขร.1 เดือนมกราคม 2567 รวม 13 รายการ รวมเงิน 89,521.05 บาท

ประกาศเชิญชวน ก่อสร้างถนนหินคลุก นม.ถ.35-035 สายรอบบ้านหนองทุเรียน ม.7

ประกาศเชิญชวน ก่อสร้างถนนหินคลุก ห้วยยาง บ้านสระแจง ม.6

ประกาศเชิญชวน ก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านครึมม่วง-โนนสำโรง บ้านครึมม่วง ม.5

บก01 ก่อสร้างถนนหินคลุก นม.ถ.35-035 สายรอบบ้านหนองทุเรียน ม.7

1 2