ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

กองสาธารณสุข ทต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา

1 2

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์

ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน2567

ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเหตุรำคาญ ของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเหตุรำคาญ เทศบาลตำบลโนนเมือง

ท่านสามารถแจ้งเรื่องราวของท่านเข้ามาได้ดังช่องทางต่อไปนี้

1.เข้ามาแจ้งได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลโนนเมือง

2.แจ้งผ่านโทรศัพท์/โทรสาร ที่เบอร์ 044-756081

3.แจ้งผ่านเว็บไซต์ : www.nonmueang.go.th

ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเหตุรำคาญของเทศบาลตำบลโนนเมือง

ท่านสามารถส่งคำร้องมาได้ตามช่องทางต่อไปนี้

1.เข้ามาแจ้งได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลโนนเมือง

2.แจ้งผ่านโทรศัพท์/โทรสาร ที่เบอร์ 044-756081

3.แจ้งผ่านเว็บไซต์ : www.nonmueang.go.th

ขอประชาสัมพันธ์ หากผู้ใดทิ้งขยะในที่สาธารณะในเขตเทศบาลตำบลโนนเมือง ผู้นั้น มีโทษปรับไม่เกิน 2000 บาท (พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 มาตรา 31(2) มาตรา 32 และมาตรา 33) และถ้าหากทิ้งขยะในน้ำที่เป็นบ่อ สระ หรือที่ขังน้ำ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ป.อาญา มาตรา 380)

หากพบเห็นผู้ใดทิ้งขยะในที่สาธารณะในเขตเทศบาลตำบลโนนเมืองสามารถแจ้งหรือส่งหลักฐานเข้ามาได้ ดังช่องทางต่อไปนี้

1.เข้ามาแจ้งได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลโนนเมือง

2.แจ้งผ่านโทรศัพท์/โทรสาร ที่เบอร์ 044-756081

3.แจ้งผ่านเว็บไซต์ : www.nonmueang.go.th

วิธีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับโรคไข้เลือดออก

วิธีการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในครัวเรือน

วิธีการจัดการขยะอันตรายในครัวเรือน

ภาพกิจกรรมการให้บริการคัดกรองวัณโรคปอด

วัน ศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2567 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9 นครราชสีมา ร่วมกัน โรงพยาบาลขามสะแกแสง สสอ.ขามสะแกแกง รพ.สต.โนนเมืองและเทศบาลตำบลโนนเมือง ได้จัดกิจกรรมให้บริการคัดกรองวัณโรคปอด โดยรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ให้กับผู้สูงอายุตำบลโนนเมือง ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลโนนเมือง

การประชุมวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสถานที่ รองรับการตรวจคัดกรองวัณโรคปอดและไว้รัสตับอักแสบ ให้กับประชาชนตำบลโนนเมือง ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ณ เทศบาลตำบลโนนเมือง

วันที่ 16 พ.ค.67 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลตำบลโนนเมือง ร่วมกับ รพ.สต.โนนเมืองและรพ.ขามสะแกแสง ได้ร่วมประชุมวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสถานที่ รองรับการตรวจคัดกรองวัณโรคปอดและไว้รัสตับอักแสบ ให้กับประชาชนตำบลโนนเมือง ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ณ เทศบาลตำบลโนนเมือง

การออกสำรวจเรื่องร้องเรียนการลักลอบทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณะ ในพื้นที่บ้านงิ้ว หมู่ที่ 4

วันที่ 13 พ.ค.67 รองปลัดเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยผู้นำชุมชน ได้ออกสำรวจเรื่องร้องเรียนการลักลอบทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณะ ในพื้นที่บ้านงิ้ว หมู่ที่ 4 ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2567

การพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ให้กับสถานศึกษาในเขตเทศบาล

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย ให้กับโรงเรียนภายในเขตเทศบาล จำนวน 5 แห่งและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง ก่อนเปิดภาคเรียน 1/2567 ระหว่างวันที่ 13-16 พฤษภาคม 2567

สาระสำคัญของสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลโนนเมือง เรื่อง ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

ประกาศเทศบาลตำบลโนนเมือง เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลโนนเมือง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลโนนเมือง ได้ดำเนินการขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ในเขตเทศบาลตำบลโนนเมือง ซึ่งได้ทำการทวนสอบการจัดทำถังขยะเปียก ภายในครัวเรือน ใน 9 หมู่บ้าน จำนวน 895 หลังคาเรือน ระหว่างวันที่ 22-31 มกราคม พ.ศ. 2567 โดยการทวนสอบในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน อสม. และประชาชนทั่วไป ทำให้การทวนสอบในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลโนนเมือง ได้ดำเนินการขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ในเขตเทศบาลตำบลโนนเมือง ซึ่งได้ทำการทวนสอบการจัดทำถังขยะเปียก ภายในครัวเรือน ใน 9 หมู่บ้าน จำนวน 895 หลังคาเรือน ระหว่างวันที่ 22-31 มกราคม พ.ศ. 2567 โดยการทวนสอบในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน อสม. และประชาชนทั่วไป ทำให้การทวนสอบในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประชาสัมพันธ์กองสาธารณสุข

ที่ 1

ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 2