ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

ไม่มีหมวดหมู่

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา เทศบาลตำบลโนนเมือง จัดอบรมโครงการประเมินภาวะโภชนาการและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลโนนเมือง

ITA 2567

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547