ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

ไม่มีหมวดหมู่

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์

ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเหตุรำคาญของเทศบาลตำบลโนนเมือง

ท่านสามารถส่งคำร้องมาได้ตามช่องทางต่อไปนี้

1.เข้ามาแจ้งได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลโนนเมือง

2.แจ้งผ่านโทรศัพท์/โทรสาร ที่เบอร์ 044-756081

3.แจ้งผ่านเว็บไซต์ : www.nonmueang.go.th

ประชาสัมพันธ์สาระสำคัญใบสั่งซื้อวัสดุสำนักงาน10รายการ

ขอประชาสัมพันธ์ราคากลางวัสดุสำนักงาน10รายการ

ITA 2567