ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

กองคลัง ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา

1 2

สาระสำคัญใบสั่งจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน พ.ค-มิ.ย ๒๕๖๗

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินประจำเดือน พ.ค.-มิ.ย.2567

ประกาศเทศบาลตำบลโนนเมืองเรื่องบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์สินของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)ในเขตเทศบาลตำบลโนนเมืองประจำปี พ.ศ.๒๔๖๗

ประชาสัมพันธ์สาระสำคัญใบสั่งซื้อวัสดุสำนักงาน10รายการ

ขอประชาสัมพันธ์ราคากลางวัสดุสำนักงาน10รายการ

การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่30ก.ย2566

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเดือนม.ค-มี.ค67

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญใบสั่งจ้างจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เดือน ม.ค-มี.ค67

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ขอประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี2567

ขอประชาสัมพันธ์ ให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ข้อมูลสาระสำคัญใบสั่งซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 

รายงานงบการเงินปี2566

ประกาศเทศบาลตำบลโนนเมือง

เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาล ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการผู้ดูแลความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานเทศบาล ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์เอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๘-๖๓-๐๐๒๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมแซมประตูกระจกห้องประชุมเทศบาลตำบลโนนเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิ วิธี ธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์จุดเสี่ยง การช่วยชีวิตและการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ โดยวิธีคิดวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE สำหรับงานสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 2