ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

กองช่าง ทต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา

1 2

ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา จ้างเหมาบริการดูแลระบบประปา ประจำเดือน กค.-กย.2567 (กองช่าง 1)

ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา จ้างเหมาบริการดูแลระบบประปา ประจำเดือน กค.-กย.2567 (กองช่าง)

ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (กองช่าง)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (กองช่าง)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลระบบประปา ประจำเดือน กค.-กย.2567 (กองช่าง1)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลระบบประปา ประจำเดือน กค.-กย.2567 (กองช่าง)

สาระสำคัญสัญญา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ กองช่าง)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ กองช่าง)

ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (กองช่าง)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (กองช่าง)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถแบ๊คโฮ PC ๓๕ จำนวน ๑ คันพร้อมคนขับ (ทำงาน ๒๐ ชั่วโมง) เพื่อดำเนินการขุดวางท่อเมนขยายเขตจ่ายน้ำประปา จำนวน ๒ จุด

ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา จ้างเหมารถแบ๊คโฮ PC ๓๕ จำนวน ๑ คันพร้อมคนขับ (ทำงาน ๒๐ ชั่วโมง) เพื่อดำเนินการวางท่อเมนขยายเขตจ่ายน้ำประปา จำนวน ๒ จุด

ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อวัสดุโครงการ จำนวน 38 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 38 รายการ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ

ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา จ้างเหมาซ่อมแซมกล่องควบคุมไฟฟ้าอัตโนมัติ จำนวน ๒ ชุด สำหรับใช้ควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าอัตโนมัติ ขนาด ๒ แรงม้า ของระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านสระแจง หมู่ที่ ๖ รหัสครุภัณฑ์ ๑๕๓-๖๐-๐๐๐๕

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมแซมกล่องควบคุมไฟฟ้าอัตโนมัติจำนวน ๒ ชุด สำหรับใช้ควบคุมการทำงานของเครื่อวสูบน้ำไฟฟ้าอัตโนมัติ ขนาด – แรงม้า ของระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านสระแจง หมู่ที่ ๖

ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา จ้างเหมาบริการดูแลระบบประปา ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน 2567 (2)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลระบบประปา ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน 2567 (2)

ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา จ้างเหมาบริการดูแลระบบประปา ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลระบบประปา ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๗

ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ

ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ

สาระสำคัญสัญญา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า อัตโนมัติ ขนาด ๒ แรงม้า จำนวน ๑ ตัว ของระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านสระแจง หมู่ที่ ๖ รหัสครุภัณฑ์ ๑๕๓-๖๐-๐๐๐๕

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ

ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าอัตดนมัติ ขนาด ๒ แรงม้า จำนวน ๑ ตัวของระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ รหัสครุภัณฑ์ ๑๕๓-๖๐-๐๐๐๕

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน

1 2