ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

การพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ให้กับสถานศึกษาในเขตเทศบาล

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย ให้กับโรงเรียนภายในเขตเทศบาล จำนวน 5 แห่งและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง ก่อนเปิดภาคเรียน 1/2567 ระหว่างวันที่ 13-16 พฤษภาคม 2567