ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

Monthly Archives: เมษายน 2567

ประกาศเทศบาลตำบลโนนเมือง เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

สาระสำคัญใบสั่งจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน พ.ค-มิ.ย ๒๕๖๗

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินประจำเดือน พ.ค.-มิ.ย.2567

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการผู้ดูแลความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานเทศบาล ประจำเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนน คสล. ม.1

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ

ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา จ้างเหมาซ่อมแซมกล่องควบคุมไฟฟ้าอัตโนมัติ จำนวน ๒ ชุด สำหรับใช้ควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าอัตโนมัติ ขนาด ๒ แรงม้า ของระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านสระแจง หมู่ที่ ๖ รหัสครุภัณฑ์ ๑๕๓-๖๐-๐๐๐๕

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนน คสล. ม.9

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมแซมกล่องควบคุมไฟฟ้าอัตโนมัติจำนวน ๒ ชุด สำหรับใช้ควบคุมการทำงานของเครื่อวสูบน้ำไฟฟ้าอัตโนมัติ ขนาด – แรงม้า ของระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านสระแจง หมู่ที่ ๖

งานบวงสรวงอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารีอำเภอขามสะแกแสง ประจำปี 2567

วันที่ 12 เมษายน 2567 ผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโนนเมือง และชาวตำบลโนนเมือง ร่วมกิจกรรมงานบวงสรวงอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารีอำเภอขามสะแกแสง ประจำปี 2567 ณ ลานอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารีอำเภอขามสะแกแสง

การประกวดรำโทน กิจกรรม “กิ๋นเข่าค่ำ” #งานบวงสรวงอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารีอำเภอขามสะแกแสง ประจำปี 2567

ในวันที่ 12 เมษายน 2567 ตำบลโนนเมืองเข้าร่วมการประกวดรำโทน กิจกรรม “กิ๋นเข่าค่ำ” #งานบวงสรวงอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารีอำเภอขามสะแกแสง ประจำปี 2567

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  ของเทศบาลตำบลโนนเมือง          ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แบบสขร.1 เดือนมีนาคม 2567 รวม 22 รายการ รวมเงิน 1,919,339.55 บาท

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสาระสำคัญของสัญญา ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.67)ปีงบประมาณ 2567

ITA o16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศเชิญชวน ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 9

ประกาศเชิญชวน ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1

โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและการเผยแพร่การแสดงพื้นบ้าน

วันที่ 2 – 3 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลโนนเมือง จัดโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและการเผยแพร่การแสดงพื้นบ้าน โดยนางสาววิไลวรรณ เหล็กคงสันเทียะ รองปลัดเทศบาลเป็นประธานเปิดโครงการ และนางภัทร์พิมล ธนากุลเตชะทรัพย์ เป็นผู้ถ่ายทอดและฝึกสอน

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง