ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

Monthly Archives: สิงหาคม 2566

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์เอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๘-๖๓-๐๐๒๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 30-31 สิงหาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโนนเมือง จัดอบรมโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขามสะแกแสงเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน ครู อสม. เจ้าหน้าที่เทศบาล ประชาชนในพื้นที่ตำบลโนนเมือง เข้าร่วอบรม ณ หอประชุมเทศบาลตำบลโนนเมือง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง นมโรงเรียน เดือน ก.ย.66 และนมปิดภาคเรียนที่1

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลโนนเมือง จัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนเมือง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมแซมประตูกระจกห้องประชุมเทศบาลตำบลโนนเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิ วิธี ธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษาเทศบาลตำบลโนนเมือง จัดอบรมโครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนางเฉลียว สวัสดี เป็นประธาน และได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขามสะแกแสงเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเด็กเล็ก ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลโนนเมือง

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา เทศบาลตำบลโนนเมือง จัดอบรมโครงการประเมินภาวะโภชนาการและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลโนนเมือง

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลโนนเมือง จัดอบรมโครงการอบรมทักษะการช่วยชีวิตและการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ ประจำปี 2566 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขามสะแกแสงและเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิฮุก 31 นครราชสีมา เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนอายุต่ำกว่า 15 ปีในพื้นที่ตำบลโนนเมือง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโนนเมือง

ประกาศเทศบาลตำบลโนนเมือง เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 6/2566)

วันที่ 15 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลโนนเมืองจัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโนนเมือง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์จุดเสี่ยง การช่วยชีวิตและการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ โดยวิธีคิดวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ นายอนันต์ ถ้ำทอง ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา และคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการโคราชเมืองสะอาด ปลอดลูกน้ำยุงลาย ร่วมประเมินตามโครงการฯ ในพื้นที่ตำบลโนนเมือง อ.ขามสะแกแสง

โดยมีนายทวีศักดิ์ ศิริยอด ปลัดอาวุโสอำเภอขามสะแกแสง, นพ.นิฐิคุณ เขียวอยู่ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา/ผอ.รพ.ขามสะแกแสง, นายนิติพัฒน์ พิมพ์จริญวงศ์ สาธารณสุขอำเภอขามสะแกแสง, นางเฉสียว สวัสดี นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโนนเมือง ร่วมรับการประเมินพร้อมด้วยเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรค รพ.ขาม

สะแกแสง, สสอ.ขามสะแกแสง, รพ.สต.ทุกแห่ง, เครื่อข่ายผู้นำชุมชน, อสม., โรงเรียน, อปท. และสรุปผลการประเมิน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนเมือง

ประกาศเทศบาลตำบลโนนเมือง เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (คร้งที่ 4/2566)

ประกาศเทศบาลตำบลโนนเมือง เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 5/2566

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลโนนเมือง จัดโครงการงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมีท่านนายก เฉลียว สวัสดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ครู ผู้ปกครองเด็กเล็ก ร่วมกิจกรรมเพื่อปลูกฝังให้เด็กมีความกตัญญู รู้คุณรักพ่อแม่ และเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณธรรมในการดำเนินชีวิต เป็นคนดีของสังคม ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลโนนเมือง

คู่มือสำหรับประชาชน: การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21

คู่มือสำหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

คู่มือสำหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

คู่มือสำหรับประชาชน:การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE สำหรับงานสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง