ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

สาระสำคัญของสัญญา

1 2 3

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สาระสำคัญในสัญญาการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล

สาระสำคัญของสัญญา ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายประนม ริมวังกลาง ม.4 ต.โนนเมือง

สาระสำคัญของสัญญา ก่อสร้างถนน คสล.ซอยวัดบ้านงิ้ว ม.4 ต.โนนเมือง

สาระสำคัญของสัญญา ก่อสร้างถนน คสล.ซอยสามแยกบ้านนายสนั่น คำสัตย์ ม.5 ต.โนนเมือง

สาระสำคัญของสัญญา ก่อสร้างถนน คสล.สายข้างวัดบ้านครึมม่วง ม.5 ต.โนนเมือง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาล ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการผู้ดูแลความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานเทศบาล ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์เอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๘-๖๓-๐๐๒๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมแซมประตูกระจกห้องประชุมเทศบาลตำบลโนนเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิ วิธี ธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์จุดเสี่ยง การช่วยชีวิตและการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ โดยวิธีคิดวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE สำหรับงานสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการผู้ดูแลความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโนนเมือง ประจำเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการผู้ดูแลความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโนนเมือง ประจำเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล สำนักปลัดเทศบาล ประจำเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา แบบ สขร.1 เดือน มิถุนายน 2566

สาระสำคัญของสัญญา จัดจ้างทำป้ายไวนิล

1 2 3