ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

สาระสำคัญของสัญญา

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์เอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๘-๖๓-๐๐๒๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมแซมประตูกระจกห้องประชุมเทศบาลตำบลโนนเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิ วิธี ธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์จุดเสี่ยง การช่วยชีวิตและการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ โดยวิธีคิดวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE สำหรับงานสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการผู้ดูแลความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโนนเมือง ประจำเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการผู้ดูแลความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโนนเมือง ประจำเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล สำนักปลัดเทศบาล ประจำเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง