ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

สาระสำคัญของสัญญา

1 2 3 5

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการเกษตร (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์จุดเสี่ยง การช่วยชีวิต และการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สาระสำคัญของสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา โครงการซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา จ้างเหมาบริการดูแลระบบประปา ประจำเดือน กค.-กย.2567 (กองช่าง 1)

ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา จ้างเหมาบริการดูแลระบบประปา ประจำเดือน กค.-กย.2567 (กองช่าง)

ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (กองช่าง)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล ประจำเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการผู้ดูแลความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานเทศบาล ประจำเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาล ประจำเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ร่างสาระสำคัญของสัญญา การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ทรายอะเบท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สาระสำคัญสัญญา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ กองช่าง)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาจง

ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (กองช่าง)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2567

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมารถตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพับขาโครเมียมหน้าโฟเมก้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

สาระสำคัญของสัญญา ก่อสร้างถนน คสล.สายโนนเมือง-ร.ร.พุทธเกษตร ม.1

ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา จ้างเหมารถแบ๊คโฮ PC ๓๕ จำนวน ๑ คันพร้อมคนขับ (ทำงาน ๒๐ ชั่วโมง) เพื่อดำเนินการวางท่อเมนขยายเขตจ่ายน้ำประปา จำนวน ๒ จุด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สาระสำคัญของสัญญา ก่อสร้างถนน คสล. ม.9

ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อวัสดุโครงการ จำนวน 38 รายการ

1 2 3 5