ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

ประกาศ/หนังสือราชการต่าง ๆ

ข้อหารือเกี่ยวกับคุณสมบัติของรองนายกเทศมนตรี

ข้อหารือเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติข้อบัญญัติ

แนวทางการหารือกรณีศาลปกครองเพิกถอนข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549