ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

1 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417-51-0003

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง งร 7382 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเดือนม.ค-มี.ค67

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงถนนหินคลุกรอบที่สาธารณประโยชน์โคกตลุกหิน หมู่ที่ 8 ตำบลโนนเมือง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บก01 ปรับปรุงถนนหินคลุกรอบที่สาธารณประโยชน์โคกตลุกหิน หมู่ที่ 8 ตำบลโนนเมือง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านครึมม่วง ม.5-บ้านสระกรวด ม.2 ต.โนนเมือง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านหนองกกไม้พอก-คุ้มตลุกพวง ม.3 ต.โนนเมือง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านครึมม่วง ม.5-บ้านสระกรวด ม.2 ต.โนนเมือง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านหนองกกไม้พอก-คุ้มตลุกพวง ม.3 ต.โนนเมือง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนน คสล.สายข้างวัดบ้านครึมม่วง ม.5 ต.โนนเมือง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนน คสล.ซอยสามแยกบ้านนายสนั่น คำสัตย์ ม.5 ต.โนนเมือง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายประนม ริมวังกลาง ม.4 ต.โนนเมือง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนน คสล.ซอยวัดบ้านงิ้ว ม.4 ต.โนนเมือง

บก01 ก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านหนองกกไม้พอก-คุ้มตลุกพวง ม.3 ต.โนนเมือง

บก01ก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านครึมม่วง ม.5-บ้านสระกรวด ม.2 ต.โนนเมือง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสาระสำคัญของสัญญา ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.66)ปีงบประมาณ 2566

บก01 ก่อสร้างถนน คสล.สายข้างวัดบ้านครึมม่วง ม.5 ต.โนนเมือง

บก01 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านงิ้ว ม.4 ต.โนนเมือง

บก01 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยสามแยกบ้านนายสนั่น คำสัตย์ ม.5 ต.โนนเมือง

บก01 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายประนม ริมวังกลาง ม.4 ต.โนนเมือง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีปประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิลซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 2