ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

1 2 3

ประกาศประกวดราคา ก่อสร้างถนน คสล. สายตะวันออก-ตะวันตก บ้านครึมม่วง ม.5

ประกาศประกวดราคา ก่อสร้างถนน คสล.35-019 บ้านสระกรวด ม.2

บก01 ก่อสร้างถนน คสล. สายตะวันออก-ตะวันตก บ้านครึมม่วง ม.5

บก01 ก่อสร้างถนน คสล. นม.ถ.35-019 บ้านสระกรวด ม.2

ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถแบ๊คโฮ PC ๓๕ จำนวน ๑ คันพร้อมคนขับ (ทำงาน ๒๐ ชั่วโมง) เพื่อดำเนินการขุดวางท่อเมนขยายเขตจ่ายน้ำประปา จำนวน ๒ จุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 38 รายการ

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินประจำเดือน พ.ค.-มิ.ย.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนน คสล. ม.1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนน คสล. ม.9

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมแซมกล่องควบคุมไฟฟ้าอัตโนมัติจำนวน ๒ ชุด สำหรับใช้ควบคุมการทำงานของเครื่อวสูบน้ำไฟฟ้าอัตโนมัติ ขนาด – แรงม้า ของระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านสระแจง หมู่ที่ ๖

ประกาศเชิญชวน ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 9

ประกาศเชิญชวน ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลระบบประปา ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน 2567 (2)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลระบบประปา ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๗

บก01 ก่อสร้างถนน คสล. ม.1

บก01 ก่อสร้างถนน คสล. ม.9

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าอัตดนมัติ ขนาด ๒ แรงม้า จำนวน ๑ ตัวของระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ รหัสครุภัณฑ์ ๑๕๓-๖๐-๐๐๐๕

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนหินคลุก ห้วยยาง บ้านสระแจง ม.6

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านครึมม่วง-โนนสำโรง บ้านครึมม่วง ม.5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนหินคลุก นม.ถ.35-035 สายรอบบ้านหนองทุเรียน ม.7

ขอประชาสัมพันธ์ราคากลางวัสดุสำนักงาน10รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน

ประกาศเชิญชวน ก่อสร้างถนนหินคลุก นม.ถ.35-035 สายรอบบ้านหนองทุเรียน ม.7

1 2 3