ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

บก01 ก่อสร้างถนน คสล.สายข้างวัดบ้านครึมม่วง ม.5 ต.โนนเมือง

บก01 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านงิ้ว ม.4 ต.โนนเมือง

บก01 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยสามแยกบ้านนายสนั่น คำสัตย์ ม.5 ต.โนนเมือง

บก01 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายประนม ริมวังกลาง ม.4 ต.โนนเมือง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทดสอบ – 6

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทดสอบ – 5

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทดสอบ – 4

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทดสอบ – 3

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทดสอบ – 2

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทดสอบ – 1