ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

1 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนหินคลุก ห้วยยาง บ้านสระแจง ม.6

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านครึมม่วง-โนนสำโรง บ้านครึมม่วง ม.5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนหินคลุก นม.ถ.35-035 สายรอบบ้านหนองทุเรียน ม.7

ขอประชาสัมพันธ์ราคากลางวัสดุสำนักงาน10รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน

ประกาศเชิญชวน ก่อสร้างถนนหินคลุก นม.ถ.35-035 สายรอบบ้านหนองทุเรียน ม.7

ประกาศเชิญชวน ก่อสร้างถนนหินคลุก ห้วยยาง บ้านสระแจง ม.6

ประกาศเชิญชวน ก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านครึมม่วง-โนนสำโรง บ้านครึมม่วง ม.5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลระบบประปา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

บก01 ก่อสร้างถนนหินคลุก นม.ถ.35-035 สายรอบบ้านหนองทุเรียน ม.7

บก01 ก่อสร้างถนนหินคลุก ห้วยยาง บ้านสระแจง ม.6

บก01 ก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านครึมม่วง-โนนสำโรง บ้านครึมม่วง ม.5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 478-65-0037

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417-51-0003

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง งร 7382 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเดือนม.ค-มี.ค67

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงถนนหินคลุกรอบที่สาธารณประโยชน์โคกตลุกหิน หมู่ที่ 8 ตำบลโนนเมือง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บก01 ปรับปรุงถนนหินคลุกรอบที่สาธารณประโยชน์โคกตลุกหิน หมู่ที่ 8 ตำบลโนนเมือง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านครึมม่วง ม.5-บ้านสระกรวด ม.2 ต.โนนเมือง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านหนองกกไม้พอก-คุ้มตลุกพวง ม.3 ต.โนนเมือง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านครึมม่วง ม.5-บ้านสระกรวด ม.2 ต.โนนเมือง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านหนองกกไม้พอก-คุ้มตลุกพวง ม.3 ต.โนนเมือง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนน คสล.สายข้างวัดบ้านครึมม่วง ม.5 ต.โนนเมือง

1 2