ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

สำนักปลัดเทศบาล ทต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา

1 2 3 4 5

ประกาศเทศบาลตำบลโนนเมือง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3/2566)

ประกาศเทศบาลตำบลโนนเมือง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2566)

ประกาศเทศบาลตำบลโนนเมือง เรื่อง ระเบียบเทศบาลตำบลโนนเมือง ว่าด้วยการให้บริการตัดและเก็บขน ตัดไม้ กิ่งไม้ ในเขตเทศบาลตำบลโนนเมือง พ.ศ.2566

ประกาศเทศบาลตำบลโนนเมือง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นและข้าราชการประเภทอื่น

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลโนนเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายงานการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)ประจำปีงบประมาณ2566

ประกาศเทศบาลตำบลโนนเมือง เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศเทศบาลตำบลโนนเมือง เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2566

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2566

บันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3ประจำปี2566 ครั้งที่ 2

ประกาศเทศบาลตำบลโนนเมือง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเทศบาลตำบลโนนเมือง

ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566

ประกาศเทศบาลตำบลโนนเมือง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลโนนเมือง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลโนนเมือง พ.ศ.2566

คู่มือการปฏิบัติงานการขอใช้รถราชการ เทศบาลตำบลโนนเมือง

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลโนนเมือง พ.ศ.2565รอบ 12เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลโนนเมือง พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศเทศบาลตำบลโนนเมือง เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศเทศบาลตำบลโนนเมือง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลโนนเมือง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2567

ประกาศเทศบาลตำบลโนนเมือง เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปี 2567

ประกาศเทศบาลตำบลโนนเมือง เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศเทศบาลตำบลโนนเมือง เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2566 (รอบ 12 เดือน)

ประกาศเทศบาลตำบลโนนเมือง เรื่อง มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน ประจำปี 2567

ประกาศเทศบาลตำบลโนนเมือง เรื่อง นโยบายการบริหารควมเสี่ยงโดยมีการดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายในครบทุกส่วนราชการ ของเทศบาลตำบลโนนเมือง

ประกาศเทศบาลตำบลโนนเมือง เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานองค์กรส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2567

ประกาศเทศบาลตำบลโนนเมือง เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ประจำปี 2567

คำสั่งเทศบาลตำบลโนนเมือง เรื่อง

กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานจ้าง
ของเทศบาลตำบลโนนเมือง

1 2 3 4 5