ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

สำนักปลัดเทศบาล ทต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา

1 2 3 4 5

ประกาศเทศบาลตำบลโนนเมือง เรื่อง การบริหารงานบุคคลเทศบาลตำบลโนนเมือง

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2567-2569

ประกาศเทศบาลตำบลโนนเมือง เรื่อง รายงานผลการดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี เทศบาลตำบลโนนเมือง ประจำปีงบประมาณ 2567-2569

วันที่ 28 กันยายน 2566 เทศบาลตำบลโนนเมือง นำโดย นางเฉลียว สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลโนนเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Day) เคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ณ บริเวณหน้าเสาธง เทศบาลตำบลโนนเมือง

ประกาศเทศบาลตำบลโนนเมือง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เทศบัญญัติตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 7 กันยายน 2566 อำเภอขามสะแกแสง พร้อมด้วยส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่อำเภอขามสะแกแสง ได้จัดกิจกรรมออกหน่วยบริการโครงการอำเภอยิ้ม…อิ่มบุญ โดย นายทวีศิลป์ เสนามา นายอำเภอขามสะแกแสง เป็นประธานในพิธี โดยมีกิจกรรมการให้บริการต่าง ๆ อาทิเช่น การบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป การบริการทำหมันสุนัข-แมว ฟรี การบริการตัดผมฟรี บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ ศาลาการเปรียญวัดครึมม่วง บ้านครึมม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลโนนเมือง ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 2

รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2

วันที่ 30-31 สิงหาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโนนเมือง จัดอบรมโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขามสะแกแสงเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน ครู อสม. เจ้าหน้าที่เทศบาล ประชาชนในพื้นที่ตำบลโนนเมือง เข้าร่วอบรม ณ หอประชุมเทศบาลตำบลโนนเมือง

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลโนนเมือง จัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนเมือง

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษาเทศบาลตำบลโนนเมือง จัดอบรมโครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนางเฉลียว สวัสดี เป็นประธาน และได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขามสะแกแสงเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเด็กเล็ก ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลโนนเมือง

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา เทศบาลตำบลโนนเมือง จัดอบรมโครงการประเมินภาวะโภชนาการและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลโนนเมือง

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลโนนเมือง จัดอบรมโครงการอบรมทักษะการช่วยชีวิตและการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ ประจำปี 2566 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขามสะแกแสงและเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิฮุก 31 นครราชสีมา เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนอายุต่ำกว่า 15 ปีในพื้นที่ตำบลโนนเมือง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโนนเมือง

ประกาศเทศบาลตำบลโนนเมือง เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 6/2566)

วันที่ 15 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลโนนเมืองจัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโนนเมือง

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ นายอนันต์ ถ้ำทอง ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา และคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการโคราชเมืองสะอาด ปลอดลูกน้ำยุงลาย ร่วมประเมินตามโครงการฯ ในพื้นที่ตำบลโนนเมือง อ.ขามสะแกแสง

โดยมีนายทวีศักดิ์ ศิริยอด ปลัดอาวุโสอำเภอขามสะแกแสง, นพ.นิฐิคุณ เขียวอยู่ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา/ผอ.รพ.ขามสะแกแสง, นายนิติพัฒน์ พิมพ์จริญวงศ์ สาธารณสุขอำเภอขามสะแกแสง, นางเฉสียว สวัสดี นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโนนเมือง ร่วมรับการประเมินพร้อมด้วยเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรค รพ.ขาม

สะแกแสง, สสอ.ขามสะแกแสง, รพ.สต.ทุกแห่ง, เครื่อข่ายผู้นำชุมชน, อสม., โรงเรียน, อปท. และสรุปผลการประเมิน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนเมือง

ประกาศเทศบาลตำบลโนนเมือง เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (คร้งที่ 4/2566)

ประกาศเทศบาลตำบลโนนเมือง เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 5/2566

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลโนนเมือง จัดโครงการงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมีท่านนายก เฉลียว สวัสดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ครู ผู้ปกครองเด็กเล็ก ร่วมกิจกรรมเพื่อปลูกฝังให้เด็กมีความกตัญญู รู้คุณรักพ่อแม่ และเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณธรรมในการดำเนินชีวิต เป็นคนดีของสังคม ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลโนนเมือง

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโนนเมือง จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานลูกจ้างเทศบาล ผู้นำชุมชน นักเรียนและประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม

วันที่ 26กรกฎาคม 2566 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนเมือง ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ณ วัดบ้านครึมม่วง ตำบลโนนเมือง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2566

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 

1 2 3 4 5