ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

Monthly Archives: มีนาคม 2567

จ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล ประจำเดือน เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาล ประจำเดือน เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการผู้ดูแลความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานเทศบาล ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2567 ณ วันที่ 31 มี.ค.67 ครึ่งปีแรก

ITA o17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ITA o14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

สำรวจตรวจสอบถนน

วันที่ 27 มีนาคม 2567 นำโดย นางเฉลียว สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลโนนเมือง รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่ร่วมสำรวจตรวจสอบถนนสายป่าลวก-หนองบอน และถนนสายป่าลวก-ห้วยยายมาท เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้การเดินทางสัญจรไป-มา สะดวก

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 2 โครงการ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ67)

ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา จ้างเหมาบริการดูแลระบบประปา ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน 2567 (2)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลระบบประปา ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน 2567 (2)

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำ/ปรับปรุงแผนปฏิบัติ และเสนอแผนงานโครงการฯ การรับรองภัยคุกคาม/ประเด็นปัญหาระดับตำบล

วันที่ 27 มีนาคม 2567 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา (กอ.รมน.) ประชุมเชิงปฏิบัติการ นายกเทศมนตรี ผู้บริหารเทศบาล ผู้นำชุมชนทั้ง 9 หมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลโนนเมือง เพื่อรับทราบข้อมูลสรุปแผนงานในการแก้ปัญหาในพื้นที่ปีงบประมาณ 2566 และแผนงานดำเนินการปีงบประมาณ 2567 และออกตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง บ้านงิ้ว ม.4 ร่วมกับ อสม. พร้อมมอบถุงยังชีพ

ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา จ้างเหมาบริการดูแลระบบประปา ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลระบบประปา ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๗

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมแซม กล้องวงจรปิด หมายเลขครุภัณฑ์ 493-64-0005 และ 493-64-0006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บก01 ก่อสร้างถนน คสล. ม.1

บก01 ก่อสร้างถนน คสล. ม.9

ประกาศเทศบาลตำบลโนนเมือง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศเทศบาลตำบลโนนเมือง เรื่อง การกำหนดครั้งจำนวนการลาและการมาทำงานสายของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และ พนักงานจ้างทั่วไป

โครงการแสดงผลงานเด็กนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 21 มีนาคม 2567 เทศบาลตำบลโนนเมือง จัดโครงการแสดงผลงานเด็กนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 และ มอบใบประกาศนียบัตรผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนเมือง โดยมีนางเฉลียว สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลโนนเมือง เป็นประธานในพิธีและเป็นผู้มอบใบประกาศนียบัตร

ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ

สาระสำคัญของสัญญา ก่อสร้างถนนหินคลุกห้วยยาง บ้านสระแจง ม.6

ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ

กิจกรรม “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี 2567

วันที่ 18 มีนาคม 2567 ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลโนนเมือง ร่วมกิจกรรม “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี 2567 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อให้สาธารณชนได้เห็นความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันเป็นรากฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น และบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เผยแพร่แผน จัดซื้อนมโรงเรียน ปิดภาคเรียนที่ 2-2566

สาระสำคัญสัญญา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า อัตโนมัติ ขนาด ๒ แรงม้า จำนวน ๑ ตัว ของระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านสระแจง หมู่ที่ ๖ รหัสครุภัณฑ์ ๑๕๓-๖๐-๐๐๐๕

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมเพลาปั่นปั๊มน้ำรถบรรทุกดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ผย 9960 นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ 002-56-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สาระสำคัญของสัญญา ก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านครึมม่วง-โนนสำโรง บ้านครึมม่วง ม.5

สาระสำคัญของสัญญา ก่อสร้างถนนหินคลุก นม.ถ.35-035 สายรอบบ้านหนองทุเรียน ม.7

ประกาศเทศบาลตำบลโนนเมืองเรื่องบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์สินของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)ในเขตเทศบาลตำบลโนนเมืองประจำปี พ.ศ.๒๔๖๗