ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
รวมลิงค์ต่างๆ
บริการออนไลน์


  หน้าแรก     ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ  

 

ด้านเศรษฐกิจ

ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ของครัวเรือนทั้งหมด คือการทำนา ทำไร่ โดยพืชไร่ส่วนมากคือ มันสำปะหลัง อ้อย ข้าวโพด พริก ถั่วลิสง ส่วนการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ วัว ควาย เป็ด ไก่ สุกร  ซึ่งทำให้มีรายได้โดยภาพรวมทั้งตำบล ในปี 2564 เฉลี่ย/คน/ปี = 690,011.67 บาท  (ข้อมูล  จปฐ. ปี 2564)  ดังตาราง

ตารางแสดงรายได้ของประชากรเฉลี่ย/คน/ปี

พื้นที่

 

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร

ที่อยู่จริง  (คน)

 

รายได้บุคคลเฉลี่ย(บาท/ปี)

จำนวนครัวเรือน

ที่ตกเกณฑ์ จปฐ.(รายได้เฉลี่ย/คน/ปี ต่ำกว่า23,000  บาท)

หมายเหตุ

1

โนนเมือง

133

335

94,958.90

-

 

2

สระกรวด

124

424

66,723.77

-

 

3

หนองกกไม้พอก

68

253

48,282.21

-

 

4

งิ้ว

225

784

68,501.19

-

 

5

ครึมม่วง

247

822

80,710.64

-

 

6

สระแจง

102

344

55,145.09

-

 

7

หนองทุเรียน

57

202

58,540.27

-

 

8

ตลุกหิน

77

263

135,741.94

-

 

9

เมืองชัยพัฒนา

188

603

81,407.66

-

 

รวม

1,221

4,030

690,011.67

-

 

สำนักปลัด
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองช่าง
กองการศึกษา
กองคลัง
งานพัสดุและทรัพย์สิน
การให้บริการ
เว็บไซต์บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
กฎหมายน่ารู้
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.208.126.232
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,554,755

แบบสอบถาม
 
เทศบาลตำบลโนนเมือง
ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0-4475-6081   Fax : 0-4475-6081
Email : nonmueang_korat@nonmueang.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.