ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
รวมลิงค์ต่างๆ
บริการออนไลน์


  หน้าแรก     จำนวนประชากร 

จำนวนประชากร
จำนวนประชากร  

 

                ตำบลโนนเมือง จากสถิติข้อมูลสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ 5 เดือน ตุลาคม 2564 พบว่ามีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 4,030คน แยกเป็นชาย 2,022 คน เป็นหญิง 2,008 คน ความหนาแน่นเฉลี่ย 113.68 ต่อตารางกิโลเมตร และมีจำนวนหลังคาเรือน ทั้งสิ้น 1,221 หลังคาเรือน โดยแยกตามตารางและแผนภูมิ ดังนี้
 
ตารางแสดงจำนวนประชากรและครัวเรือนในตำบลโนนเมือง 
 

 

หมู่
บ้าน
จำนวนหลังคาเรือน
จำนวนประชากรรวม
ชาย
หญิง
1
บ้านโนนเมือง
133
335
156
179
2
บ้านสระกรวด
124
424
209
215
3
บ้านหนองกกไม้พอก
68
253
131
122
4
บ้านงิ้ว
225
784
406
378
5
บ้านครึมม่วง
247
822
410
412
6
บ้านสระแจง
102
344
166
178
7
บ้านหนองทุเรียน
57
202
114
88
8
บ้านตลุกหิน
77
263
126
137
9
บ้านเมืองชัยพัฒนา
188
603
304
299
รวม
1,221
4,030
2,022
2,008
 
สำนักปลัด
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองช่าง
กองการศึกษา
กองคลัง
งานพัสดุและทรัพย์สิน
การให้บริการ
เว็บไซต์บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
กฎหมายน่ารู้
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 18.208.126.232
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,554,790

แบบสอบถาม
 
เทศบาลตำบลโนนเมือง
ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0-4475-6081   Fax : 0-4475-6081
Email : nonmueang_korat@nonmueang.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.