ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

โครงการ/กิจกรรม

จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เทศบาลตำบลโนนเมือง จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567

งานบวงสรวงอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารีอำเภอขามสะแกแสง ประจำปี 2567

วันที่ 12 เมษายน 2567 ผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโนนเมือง และชาวตำบลโนนเมือง ร่วมกิจกรรมงานบวงสรวงอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารีอำเภอขามสะแกแสง ประจำปี 2567 ณ ลานอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารีอำเภอขามสะแกแสง

การประกวดรำโทน กิจกรรม “กิ๋นเข่าค่ำ” #งานบวงสรวงอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารีอำเภอขามสะแกแสง ประจำปี 2567

ในวันที่ 12 เมษายน 2567 ตำบลโนนเมืองเข้าร่วมการประกวดรำโทน กิจกรรม “กิ๋นเข่าค่ำ” #งานบวงสรวงอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารีอำเภอขามสะแกแสง ประจำปี 2567

โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและการเผยแพร่การแสดงพื้นบ้าน

วันที่ 2 – 3 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลโนนเมือง จัดโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและการเผยแพร่การแสดงพื้นบ้าน โดยนางสาววิไลวรรณ เหล็กคงสันเทียะ รองปลัดเทศบาลเป็นประธานเปิดโครงการ และนางภัทร์พิมล ธนากุลเตชะทรัพย์ เป็นผู้ถ่ายทอดและฝึกสอน

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำ/ปรับปรุงแผนปฏิบัติ และเสนอแผนงานโครงการฯ การรับรองภัยคุกคาม/ประเด็นปัญหาระดับตำบล

วันที่ 27 มีนาคม 2567 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา (กอ.รมน.) ประชุมเชิงปฏิบัติการ นายกเทศมนตรี ผู้บริหารเทศบาล ผู้นำชุมชนทั้ง 9 หมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลโนนเมือง เพื่อรับทราบข้อมูลสรุปแผนงานในการแก้ปัญหาในพื้นที่ปีงบประมาณ 2566 และแผนงานดำเนินการปีงบประมาณ 2567 และออกตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง บ้านงิ้ว ม.4 ร่วมกับ อสม. พร้อมมอบถุงยังชีพ

โครงการแสดงผลงานเด็กนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 21 มีนาคม 2567 เทศบาลตำบลโนนเมือง จัดโครงการแสดงผลงานเด็กนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 และ มอบใบประกาศนียบัตรผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนเมือง โดยมีนางเฉลียว สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลโนนเมือง เป็นประธานในพิธีและเป็นผู้มอบใบประกาศนียบัตร

กิจกรรม “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี 2567

วันที่ 18 มีนาคม 2567 ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลโนนเมือง ร่วมกิจกรรม “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี 2567 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อให้สาธารณชนได้เห็นความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันเป็นรากฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น และบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การขับเคลื่อนมาตรฐาน ทางจริยธรรมของเทศบาลตำบลโนนเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 10.30 น. เทศบาลตำบลโนนเมือง ได้ดำเนินการขับเคลื่อนมาตรฐาน ทางจริยธรรมของเทศบาลตำบลโนนเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีบุคลากรของเทศบาลเข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนเมือง จำนวน 55 คน โดยมี นางเฉลียว สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลโนนเมือง เป็นประธาน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการให้ความรู้และส่งเสริมให้บุคลากรในเทศบาล ได้ทราบถึงรายละเอียดของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2565 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2565 และประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2565 เพื่อให้บุคลากรในเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล นำหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรม เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนโดยเคร่งครัด รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do’s & Don’ts) ข้อควรทำ ข้อไม่ควรทำ

การประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนเมือง สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 สภาเทศบาลตำบลโนนเมืองจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนเมือง สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนเมือง

การประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาออกเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโนนเมือง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. …

(1) ประเด็นการมีส่วนร่วม : เมื่อวันที่ 24-27 ตุลาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลโนนเมือง ได้จัดประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาออกเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. … โดยดำเนินการประชาคม ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 9 ตำบลโนนเมือง

(2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม : ประชาชนหมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 9 ตำบลโนนเมือง เข้าร่วมประชาคมแสดงความคิดเห็น จำนวน 193 คน

(3) ผลจากการมีส่วนร่วม : ประชาชนมีมติเห็นชอบให้เทศบาลตำบลโนนเมือง จัดทำเทศบัญญัติตำบล เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. … ตามร่างที่เสนอและเสนอแนะให้เทศบาลจัดทำวิธีการ ข้อกำหนดเรื่องข้อแนะนำในการติดตั้งหรือก่อสร้างบ่อดักไขมันที่ถูกต้องให้ประชาชนใช้เป็นแนวทางปฏิบัติด้วย

(4) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน : ผลจากการประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เทศบาลตำบลโนนเมือง ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลโนนเมือง เรื่อง การติดตั้งบ่อจากไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารพ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2566 และ มีการประกาศเทศบาลตำบลโนนเมือง เรื่อง ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร เพื่อให้ประชาชนใช้เป็นแนวทางในการดำเนินก่อสร้างและติดตั้งบ่อดักไขมันต่อไป

แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 31 ตุลาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการพ่นหมอกควันภายในโรงเรียนเขตเทศบาลตำบลโนนเมือง เพื่อกำจัดตัวแก่ยุงลาย

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา เทศบาลตำบลโนนเมือง จัดอบรมโครงการประเมินภาวะโภชนาการและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลโนนเมือง

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับเด็กนักเรียน ประจำปี 2566

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 นายกเทศมนตรีตำบลโนนเมือง เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับเด็กนักเรียน ประจำปี 2566 ณ วัดใหม่สันติ ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา อนุโมทนาบุญ กับนักเรียน คณะครูร.ร.บ้านโนนเมือง ร.ร.บ้านสระแจง ร.ร.บ้านงิ้ว และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโนนเมือง ที่เข้าอบรมในครั้งนี้

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน โครงการอบรมป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565