ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

แผนพัฒนาท้องถิ่น

1 2

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1/2564) 

ประกาศเทศบาลตำบลโนนเมือง เรื่อง การติดตามและประเมิณผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ประกาศเทศบาลตำบลโนนเมือง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2/2564)

 ประกาศเทศบาลตำบลโนนเมือง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2/2564)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่2/2564)  

ประกาศเทศบาลตำบลโนนเมือง เรื่อง รูปแบบการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล)

เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2/2564) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2/2564) และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1/2564)   

ประกาศเทศบาลตำบลโนนเมือง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1/2564) 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)แก้ไข (ครั้งที่ 1/2564)  

ประกาศเทศบาลตำบลโนนเมือง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  

ประกาศเทศบาลตำบลโนนเมือง เรื่อง รูปแบบการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  

แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ปี (2564-2566) 

1 2