ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 6 โครงการ (งานก่อสร้าง)

เผยแพร่แผนจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1-2567 ประจำเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2567

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 2 โครงการ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ67)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เดือน มี.ค.67 รวมวันหยุดราชการ

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง นมโรงเรียน เดือน ม.ค.-ก.พ.67

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง นมโรงเรียน เดือน ธ.ค.66

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง นมโรงเรียน เดือน พ.ย.66

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง นมโรงเรียน เดือน ก.ย.66 และนมปิดภาคเรียนที่1

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 7 โครงการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 โครงการ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 โครงการ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 โครงการ

เผยแพร่แผนจ้างก่อสร้างถนน คสล. นม.ถ.35-020 สายบ้านสระกรวด ม.2 ต.โนนเมือง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

เผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างถนนคสล.นม.ถ.35-016

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2565 ซ่อมแซมถนน 9 โครงการ

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ65

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564

เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัส นม.ถ.35-011 สายบ้านโนนเมือง ม.1-บ้านงิ้ว ม4(ต่อเนื่อง) ต.โนนเมือง

เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างปี 2564 อีบิดดิ้ง