ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

กองคลัง ทต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา

1 2

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสาระสำคัญของสัญญา ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.66) ปีงบประมาณ 2567

แบบสขร.1 เดือนธันวาคม 2566 รวม 18 รายการ จำนวน 674,239.49 บาท

สาระสำคัญของสัญญา ปรับปรุงถนนหินคลุกรอบที่สาธารณประโยชน์โคกตลุกหิน ม.8

แบบสขร.1 เดือนพฤศจิกายน 2566 รวม 19 รายการ รวมเงิน 770,680.02 บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงถนนหินคลุกรอบที่สาธารณประโยชน์โคกตลุกหิน หมู่ที่ 8 ตำบลโนนเมือง

บก01 ปรับปรุงถนนหินคลุกรอบที่สาธารณประโยชน์โคกตลุกหิน หมู่ที่ 8 ตำบลโนนเมือง

สาระสำคัญของสัญญา ก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านครึมม่วง ม.5-บ้านสระกรวด ม.2 ต.โนนเมือง

สาระสำคัญของสัญญา ก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านหนองกกไม้พอก-คุ้มตลุกพวง ม.3 ต.โนนเมือง

แบบสขร.1 เดือน ตุลาคม 2566 รวม 32 รายการ 667,844.52 บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านครึมม่วง ม.5-บ้านสระกรวด ม.2 ต.โนนเมือง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านหนองกกไม้พอก-คุ้มตลุกพวง ม.3 ต.โนนเมือง

สาระสำคัญในสัญญาการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล

สาระสำคัญของสัญญา ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายประนม ริมวังกลาง ม.4 ต.โนนเมือง

สาระสำคัญของสัญญา ก่อสร้างถนน คสล.ซอยวัดบ้านงิ้ว ม.4 ต.โนนเมือง

สาระสำคัญของสัญญา ก่อสร้างถนน คสล.ซอยสามแยกบ้านนายสนั่น คำสัตย์ ม.5 ต.โนนเมือง

สาระสำคัญของสัญญา ก่อสร้างถนน คสล.สายข้างวัดบ้านครึมม่วง ม.5 ต.โนนเมือง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านครึมม่วง ม.5-บ้านสระกรวด ม.2 ต.โนนเมือง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านหนองกกไม้พอก-คุ้มตลุกพวง ม.3 ต.โนนเมือง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนน คสล.สายข้างวัดบ้านครึมม่วง ม.5 ต.โนนเมือง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนน คสล.ซอยสามแยกบ้านนายสนั่น คำสัตย์ ม.5 ต.โนนเมือง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายประนม ริมวังกลาง ม.4 ต.โนนเมือง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนน คสล.ซอยวัดบ้านงิ้ว ม.4 ต.โนนเมือง

บก01 ก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านหนองกกไม้พอก-คุ้มตลุกพวง ม.3 ต.โนนเมือง

บก01ก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านครึมม่วง ม.5-บ้านสระกรวด ม.2 ต.โนนเมือง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสาระสำคัญของสัญญา ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.66)ปีงบประมาณ 2566

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2566 ณ วันที่ 29 ก.ย.66

บก01 ก่อสร้างถนน คสล.สายข้างวัดบ้านครึมม่วง ม.5 ต.โนนเมือง

บก01 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านงิ้ว ม.4 ต.โนนเมือง

บก01 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยสามแยกบ้านนายสนั่น คำสัตย์ ม.5 ต.โนนเมือง

บก01 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายประนม ริมวังกลาง ม.4 ต.โนนเมือง

1 2