ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

กองคลัง ทต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา

บก01 ก่อสร้างถนน คสล.สายข้างวัดบ้านครึมม่วง ม.5 ต.โนนเมือง

บก01 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านงิ้ว ม.4 ต.โนนเมือง

บก01 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยสามแยกบ้านนายสนั่น คำสัตย์ ม.5 ต.โนนเมือง

บก01 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายประนม ริมวังกลาง ม.4 ต.โนนเมือง

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

แบบสขร.1 เดือน สิงหาคม 2566 รวม 21 รายการ 1,338,382.04 บาท