ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

กองคลัง ทต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา

1 2

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

แบบสขร.1 เดือน สิงหาคม 2566 รวม 21 รายการ 1,338,382.04 บาท

1 2