ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

ข่าวกิจกรรม

การขับเคลื่อนมาตรฐาน ทางจริยธรรมของเทศบาลตำบลโนนเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 10.30 น. เทศบาลตำบลโนนเมือง ได้ดำเนินการขับเคลื่อนมาตรฐาน ทางจริยธรรมของเทศบาลตำบลโนนเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีบุคลากรของเทศบาลเข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนเมือง จำนวน 55 คน โดยมี นางเฉลียว สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลโนนเมือง เป็นประธาน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการให้ความรู้และส่งเสริมให้บุคลากรในเทศบาล ได้ทราบถึงรายละเอียดของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2565 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2565 และประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2565 เพื่อให้บุคลากรในเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล นำหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรม เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนโดยเคร่งครัด รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do’s & Don’ts) ข้อควรทำ ข้อไม่ควรทำ

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโนนเมือง ได้จัดกิจกรรมปลุกจิตสำนึก สร้างทัศนคติและค่านิยมที่ดีในการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตสำนึกในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) โดย นางเฉลียว สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลโนนเมืองได้จัดประชุมมอบนโยบายเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและประกาศ เจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใสเทศบาลตำบลโนนเมืองใสสะอาด 2567” และ “งดรับ งดให้”ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy)เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติและพัฒนาองค์กรให้ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลโนนเมือง ได้ดำเนินการขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ในเขตเทศบาลตำบลโนนเมือง ซึ่งได้ทำการทวนสอบการจัดทำถังขยะเปียก ภายในครัวเรือน ใน 9 หมู่บ้าน จำนวน 895 หลังคาเรือน ระหว่างวันที่ 22-31 มกราคม พ.ศ. 2567 โดยการทวนสอบในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน อสม. และประชาชนทั่วไป ทำให้การทวนสอบในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลโนนเมือง ได้ดำเนินการขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ในเขตเทศบาลตำบลโนนเมือง ซึ่งได้ทำการทวนสอบการจัดทำถังขยะเปียก ภายในครัวเรือน ใน 9 หมู่บ้าน จำนวน 895 หลังคาเรือน ระหว่างวันที่ 22-31 มกราคม พ.ศ. 2567 โดยการทวนสอบในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน อสม. และประชาชนทั่วไป ทำให้การทวนสอบในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 เทศบาลตำบลโนนเมืองจัดกิจกรรม โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2567

วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567 พันจ่าอากาศโท สมพงศ์ หมั่นสาน นายอำเภอขามสะแกแสง ร่วมกับ นางเฉลียว สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลโนนเมือง ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือจากทางราชการ กรณีเกิดไฟไหม้โรงเก็บฟางของประชาชน เสียหายทั้งหลัง จำนวน 1 ราย ณ บ้านสระกรวด หมู่ที่ 2 ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

นางเฉลียว สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลโนนเมือง และผู้นำชุมชน นำผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมอบให้ประชาชนตำบลโนนเมือง ตามมูลนิธิราชประชานุเคระห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แสดงในงานมหกรรม ศิลปหัตกรรม กีฬา ตลาดนัดวิชาการ วิชาชีพ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีสุรนารี โรงเรียนจุลมณีสุรนารี

วันที่ 12 ธันวาคม 2566 เทศบาลตำบลโนนเมือง ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนเมือง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนเมืองนำนักเรียนจัดทำกระทงและลอยที่สระหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อสืบสานประเพณีไทย

เทศบาลตำบลโนนเมืองดำเนินการประชุมเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2/2566) ระหว่างวันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน 2566

การประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาออกเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโนนเมือง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. …

(1) ประเด็นการมีส่วนร่วม : เมื่อวันที่ 24-27 ตุลาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลโนนเมือง ได้จัดประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาออกเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. … โดยดำเนินการประชาคม ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 9 ตำบลโนนเมือง

(2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม : ประชาชนหมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 9 ตำบลโนนเมือง เข้าร่วมประชาคมแสดงความคิดเห็น จำนวน 193 คน

(3) ผลจากการมีส่วนร่วม : ประชาชนมีมติเห็นชอบให้เทศบาลตำบลโนนเมือง จัดทำเทศบัญญัติตำบล เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. … ตามร่างที่เสนอและเสนอแนะให้เทศบาลจัดทำวิธีการ ข้อกำหนดเรื่องข้อแนะนำในการติดตั้งหรือก่อสร้างบ่อดักไขมันที่ถูกต้องให้ประชาชนใช้เป็นแนวทางปฏิบัติด้วย

(4) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน : ผลจากการประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เทศบาลตำบลโนนเมือง ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลโนนเมือง เรื่อง การติดตั้งบ่อจากไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารพ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2566 และ มีการประกาศเทศบาลตำบลโนนเมือง เรื่อง ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร เพื่อให้ประชาชนใช้เป็นแนวทางในการดำเนินก่อสร้างและติดตั้งบ่อดักไขมันต่อไป

วันที่ 31 ตุลาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการพ่นหมอกควันภายในโรงเรียนเขตเทศบาลตำบลโนนเมือง เพื่อกำจัดตัวแก่ยุงลาย

วันที่ 28 กันยายน 2566 เทศบาลตำบลโนนเมือง นำโดย นางเฉลียว สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลโนนเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Day) เคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ณ บริเวณหน้าเสาธง เทศบาลตำบลโนนเมือง

วันที่ 7 กันยายน 2566 อำเภอขามสะแกแสง พร้อมด้วยส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่อำเภอขามสะแกแสง ได้จัดกิจกรรมออกหน่วยบริการโครงการอำเภอยิ้ม…อิ่มบุญ โดย นายทวีศิลป์ เสนามา นายอำเภอขามสะแกแสง เป็นประธานในพิธี โดยมีกิจกรรมการให้บริการต่าง ๆ อาทิเช่น การบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป การบริการทำหมันสุนัข-แมว ฟรี การบริการตัดผมฟรี บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ ศาลาการเปรียญวัดครึมม่วง บ้านครึมม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลโนนเมือง ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันที่ 30-31 สิงหาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโนนเมือง จัดอบรมโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขามสะแกแสงเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน ครู อสม. เจ้าหน้าที่เทศบาล ประชาชนในพื้นที่ตำบลโนนเมือง เข้าร่วอบรม ณ หอประชุมเทศบาลตำบลโนนเมือง

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลโนนเมือง จัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนเมือง

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษาเทศบาลตำบลโนนเมือง จัดอบรมโครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนางเฉลียว สวัสดี เป็นประธาน และได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขามสะแกแสงเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเด็กเล็ก ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลโนนเมือง

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลโนนเมือง จัดอบรมโครงการอบรมทักษะการช่วยชีวิตและการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ ประจำปี 2566 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขามสะแกแสงและเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิฮุก 31 นครราชสีมา เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนอายุต่ำกว่า 15 ปีในพื้นที่ตำบลโนนเมือง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโนนเมือง

วันที่ 15 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลโนนเมืองจัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโนนเมือง

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ นายอนันต์ ถ้ำทอง ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา และคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการโคราชเมืองสะอาด ปลอดลูกน้ำยุงลาย ร่วมประเมินตามโครงการฯ ในพื้นที่ตำบลโนนเมือง อ.ขามสะแกแสง

โดยมีนายทวีศักดิ์ ศิริยอด ปลัดอาวุโสอำเภอขามสะแกแสง, นพ.นิฐิคุณ เขียวอยู่ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา/ผอ.รพ.ขามสะแกแสง, นายนิติพัฒน์ พิมพ์จริญวงศ์ สาธารณสุขอำเภอขามสะแกแสง, นางเฉสียว สวัสดี นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโนนเมือง ร่วมรับการประเมินพร้อมด้วยเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรค รพ.ขาม

สะแกแสง, สสอ.ขามสะแกแสง, รพ.สต.ทุกแห่ง, เครื่อข่ายผู้นำชุมชน, อสม., โรงเรียน, อปท. และสรุปผลการประเมิน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนเมือง

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลโนนเมือง จัดโครงการงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมีท่านนายก เฉลียว สวัสดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ครู ผู้ปกครองเด็กเล็ก ร่วมกิจกรรมเพื่อปลูกฝังให้เด็กมีความกตัญญู รู้คุณรักพ่อแม่ และเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณธรรมในการดำเนินชีวิต เป็นคนดีของสังคม ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลโนนเมือง

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโนนเมือง จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานลูกจ้างเทศบาล ผู้นำชุมชน นักเรียนและประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม

วันที่ 26กรกฎาคม 2566 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนเมือง ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ณ วัดบ้านครึมม่วง ตำบลโนนเมือง

พ่นยาฆ่าเชื้อโควิด 19 และ พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

             เทศบาลตำบลโนนเมืองได้ดำเนินการ พ่นยาฆ่าเชื้อโควิด 19 และ พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายก่อนเปิดเรียน ในทุกโรงเรียนภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโนนเมืองเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565

กิจกรรมปลุกจิตสำนึก สร้างทัศนคติและค่านิยมที่ดีในการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตสำนึกในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy)

วันที่ 9 มกราคม 2566 สำนักปลัด เทศบาลตำบลโนนเมือง จัดกิจกรรมปลุกจิตสำนึก สร้างทัศนคติและค่านิยมที่ดีในการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตสำนึกในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) โดย นางเฉลียว สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลโนนเมืองได้จัดประชุมมอบนโยบายและประกาศ เจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใสเทศบาลตำบลโนนเมืองใสสะอาด 2566” และ “งดรับ งดให้”ของขวัญของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy)เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติและพัฒนาองค์กรให้ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ