ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

ข่าวกิจกรรม

1 2

วันที่ 3 มิถุนายน 2567 เทศบาลตำบลโนนเมืองร่วมกับส่วนราชการในอำเภอขามสะแกแสง ผู้นำชุมชน ประชาชนตำบลโนนเมือง ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ วัดบ้านโนนเมือง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 เทศบาลตำบลโนนเมือง จัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี2567 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโนนเมือง

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 เทศบาลตำบลโนนเมือง ได้จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยได้รับเกียรติจากนางเฉลียว สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลโนนเมือง เป็นประธานในพิธี พร้อมรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อเชิญไปประดิษฐาน ณ สถานศึกษา และหน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

งานบวงสรวงอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารีอำเภอขามสะแกแสง ประจำปี 2567

วันที่ 12 เมษายน 2567 ผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโนนเมือง และชาวตำบลโนนเมือง ร่วมกิจกรรมงานบวงสรวงอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารีอำเภอขามสะแกแสง ประจำปี 2567 ณ ลานอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารีอำเภอขามสะแกแสง

การประกวดรำโทน กิจกรรม “กิ๋นเข่าค่ำ” #งานบวงสรวงอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารีอำเภอขามสะแกแสง ประจำปี 2567

ในวันที่ 12 เมษายน 2567 ตำบลโนนเมืองเข้าร่วมการประกวดรำโทน กิจกรรม “กิ๋นเข่าค่ำ” #งานบวงสรวงอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารีอำเภอขามสะแกแสง ประจำปี 2567

โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและการเผยแพร่การแสดงพื้นบ้าน

วันที่ 2 – 3 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลโนนเมือง จัดโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและการเผยแพร่การแสดงพื้นบ้าน โดยนางสาววิไลวรรณ เหล็กคงสันเทียะ รองปลัดเทศบาลเป็นประธานเปิดโครงการ และนางภัทร์พิมล ธนากุลเตชะทรัพย์ เป็นผู้ถ่ายทอดและฝึกสอน

สำรวจตรวจสอบถนน

วันที่ 27 มีนาคม 2567 นำโดย นางเฉลียว สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลโนนเมือง รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่ร่วมสำรวจตรวจสอบถนนสายป่าลวก-หนองบอน และถนนสายป่าลวก-ห้วยยายมาท เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้การเดินทางสัญจรไป-มา สะดวก

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำ/ปรับปรุงแผนปฏิบัติ และเสนอแผนงานโครงการฯ การรับรองภัยคุกคาม/ประเด็นปัญหาระดับตำบล

วันที่ 27 มีนาคม 2567 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา (กอ.รมน.) ประชุมเชิงปฏิบัติการ นายกเทศมนตรี ผู้บริหารเทศบาล ผู้นำชุมชนทั้ง 9 หมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลโนนเมือง เพื่อรับทราบข้อมูลสรุปแผนงานในการแก้ปัญหาในพื้นที่ปีงบประมาณ 2566 และแผนงานดำเนินการปีงบประมาณ 2567 และออกตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง บ้านงิ้ว ม.4 ร่วมกับ อสม. พร้อมมอบถุงยังชีพ

โครงการแสดงผลงานเด็กนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 21 มีนาคม 2567 เทศบาลตำบลโนนเมือง จัดโครงการแสดงผลงานเด็กนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 และ มอบใบประกาศนียบัตรผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนเมือง โดยมีนางเฉลียว สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลโนนเมือง เป็นประธานในพิธีและเป็นผู้มอบใบประกาศนียบัตร

กิจกรรม “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี 2567

วันที่ 18 มีนาคม 2567 ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลโนนเมือง ร่วมกิจกรรม “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี 2567 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อให้สาธารณชนได้เห็นความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันเป็นรากฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น และบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การขับเคลื่อนมาตรฐาน ทางจริยธรรมของเทศบาลตำบลโนนเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 10.30 น. เทศบาลตำบลโนนเมือง ได้ดำเนินการขับเคลื่อนมาตรฐาน ทางจริยธรรมของเทศบาลตำบลโนนเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีบุคลากรของเทศบาลเข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนเมือง จำนวน 55 คน โดยมี นางเฉลียว สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลโนนเมือง เป็นประธาน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการให้ความรู้และส่งเสริมให้บุคลากรในเทศบาล ได้ทราบถึงรายละเอียดของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2565 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2565 และประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2565 เพื่อให้บุคลากรในเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล นำหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรม เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนโดยเคร่งครัด รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do’s & Don’ts) ข้อควรทำ ข้อไม่ควรทำ

การประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนเมือง สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 สภาเทศบาลตำบลโนนเมืองจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนเมือง สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนเมือง

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโนนเมือง ได้จัดกิจกรรมปลุกจิตสำนึก สร้างทัศนคติและค่านิยมที่ดีในการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตสำนึกในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) โดย นางเฉลียว สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลโนนเมืองได้จัดประชุมมอบนโยบายเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและประกาศ เจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใสเทศบาลตำบลโนนเมืองใสสะอาด 2567” และ “งดรับ งดให้”ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy)เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติและพัฒนาองค์กรให้ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลโนนเมือง ได้ดำเนินการขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ในเขตเทศบาลตำบลโนนเมือง ซึ่งได้ทำการทวนสอบการจัดทำถังขยะเปียก ภายในครัวเรือน ใน 9 หมู่บ้าน จำนวน 895 หลังคาเรือน ระหว่างวันที่ 22-31 มกราคม พ.ศ. 2567 โดยการทวนสอบในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน อสม. และประชาชนทั่วไป ทำให้การทวนสอบในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลโนนเมือง ได้ดำเนินการขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ในเขตเทศบาลตำบลโนนเมือง ซึ่งได้ทำการทวนสอบการจัดทำถังขยะเปียก ภายในครัวเรือน ใน 9 หมู่บ้าน จำนวน 895 หลังคาเรือน ระหว่างวันที่ 22-31 มกราคม พ.ศ. 2567 โดยการทวนสอบในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน อสม. และประชาชนทั่วไป ทำให้การทวนสอบในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 เทศบาลตำบลโนนเมืองจัดกิจกรรม โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2567

วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567 พันจ่าอากาศโท สมพงศ์ หมั่นสาน นายอำเภอขามสะแกแสง ร่วมกับ นางเฉลียว สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลโนนเมือง ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือจากทางราชการ กรณีเกิดไฟไหม้โรงเก็บฟางของประชาชน เสียหายทั้งหลัง จำนวน 1 ราย ณ บ้านสระกรวด หมู่ที่ 2 ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

นางเฉลียว สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลโนนเมือง และผู้นำชุมชน นำผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมอบให้ประชาชนตำบลโนนเมือง ตามมูลนิธิราชประชานุเคระห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  External Integrity and Transparency Assessment หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐ ที่เคยมารับบริการหรือเคยมาติดต่อราชการ กับ เทศบาลตำบลโนนเมือง ได้แก่ ผู้เสียภาษี ผู้ขออนุมัติ/อนุญาตตามระเบียบ กฎหมาย เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติท้องถิ่น ผู้ขอรับสวัสดิการต่างๆ บริษัทผู้เสนอราคาซื้อ/จ้าง ผู้ที่เคยได้รับการคัดเลือกเข้าทำสัญญา ส่วนราชการ หรือผู้เคยมาติดต่อราชการ กับเทศบาลตำบลโนนเมือง ในเรื่องอื่นๆ ได้เข้าไปตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก 

เพื่อสำนักงาน ป.ป.ช. นำข้อมูลดังกล่าวไป ประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intergrity and Transparency Assessment: ITA) และเราจะได้นำผลการประเมินไปปรับปรุง พัฒนายกระดับการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นอันจะส่งผลให้เกิดธรรมมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐและสามารถยกระดับ ดัชนีการรับรู้การทุจริตต่อไป เราขอเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นตอบแบบวัดการับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ผ่านระบบ ITAS โดยมีช่องทางการเข้าใช้งานดังนี้
1. ผ่านเว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th
2. ผ่าน url  https://itas.nacc.go.th/go/verifyotpeit?tokenId=4833568&tokenValue=d9e6fde6-e26c-4de0-9932-3f350b28c3d7&departmentId=2643
3. ผ่านการสแกนคิวอาร์โค๊ด (QR-Code) ด้านล่างนี้

นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แสดงในงานมหกรรม ศิลปหัตกรรม กีฬา ตลาดนัดวิชาการ วิชาชีพ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีสุรนารี โรงเรียนจุลมณีสุรนารี

การประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาออกเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโนนเมือง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. …

(1) ประเด็นการมีส่วนร่วม : เมื่อวันที่ 24-27 ตุลาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลโนนเมือง ได้จัดประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาออกเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. … โดยดำเนินการประชาคม ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 9 ตำบลโนนเมือง

(2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม : ประชาชนหมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 9 ตำบลโนนเมือง เข้าร่วมประชาคมแสดงความคิดเห็น จำนวน 193 คน

(3) ผลจากการมีส่วนร่วม : ประชาชนมีมติเห็นชอบให้เทศบาลตำบลโนนเมือง จัดทำเทศบัญญัติตำบล เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. … ตามร่างที่เสนอและเสนอแนะให้เทศบาลจัดทำวิธีการ ข้อกำหนดเรื่องข้อแนะนำในการติดตั้งหรือก่อสร้างบ่อดักไขมันที่ถูกต้องให้ประชาชนใช้เป็นแนวทางปฏิบัติด้วย

(4) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน : ผลจากการประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เทศบาลตำบลโนนเมือง ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลโนนเมือง เรื่อง การติดตั้งบ่อจากไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารพ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2566 และ มีการประกาศเทศบาลตำบลโนนเมือง เรื่อง ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร เพื่อให้ประชาชนใช้เป็นแนวทางในการดำเนินก่อสร้างและติดตั้งบ่อดักไขมันต่อไป

วันที่ 12 ธันวาคม 2566 เทศบาลตำบลโนนเมือง ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนเมือง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนเมืองนำนักเรียนจัดทำกระทงและลอยที่สระหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อสืบสานประเพณีไทย

เทศบาลตำบลโนนเมืองดำเนินการประชุมเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2/2566) ระหว่างวันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน 2566

วันที่ 31 ตุลาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการพ่นหมอกควันภายในโรงเรียนเขตเทศบาลตำบลโนนเมือง เพื่อกำจัดตัวแก่ยุงลาย

วันที่ 28 กันยายน 2566 เทศบาลตำบลโนนเมือง นำโดย นางเฉลียว สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลโนนเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Day) เคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ณ บริเวณหน้าเสาธง เทศบาลตำบลโนนเมือง

รายงานผลการดำเนินโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำปี 2566

วันที่ 7 กันยายน 2566 อำเภอขามสะแกแสง พร้อมด้วยส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่อำเภอขามสะแกแสง ได้จัดกิจกรรมออกหน่วยบริการโครงการอำเภอยิ้ม…อิ่มบุญ โดย นายทวีศิลป์ เสนามา นายอำเภอขามสะแกแสง เป็นประธานในพิธี โดยมีกิจกรรมการให้บริการต่าง ๆ อาทิเช่น การบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป การบริการทำหมันสุนัข-แมว ฟรี การบริการตัดผมฟรี บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ ศาลาการเปรียญวัดครึมม่วง บ้านครึมม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลโนนเมือง ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันที่ 30-31 สิงหาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโนนเมือง จัดอบรมโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขามสะแกแสงเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน ครู อสม. เจ้าหน้าที่เทศบาล ประชาชนในพื้นที่ตำบลโนนเมือง เข้าร่วอบรม ณ หอประชุมเทศบาลตำบลโนนเมือง

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลโนนเมือง จัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนเมือง

1 2