ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

Daily Archives: , 17 พฤษภาคม 2567

การประชุมวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสถานที่ รองรับการตรวจคัดกรองวัณโรคปอดและไว้รัสตับอักแสบ ให้กับประชาชนตำบลโนนเมือง ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ณ เทศบาลตำบลโนนเมือง

วันที่ 16 พ.ค.67 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลตำบลโนนเมือง ร่วมกับ รพ.สต.โนนเมืองและรพ.ขามสะแกแสง ได้ร่วมประชุมวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสถานที่ รองรับการตรวจคัดกรองวัณโรคปอดและไว้รัสตับอักแสบ ให้กับประชาชนตำบลโนนเมือง ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ณ เทศบาลตำบลโนนเมือง

การออกสำรวจเรื่องร้องเรียนการลักลอบทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณะ ในพื้นที่บ้านงิ้ว หมู่ที่ 4

วันที่ 13 พ.ค.67 รองปลัดเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยผู้นำชุมชน ได้ออกสำรวจเรื่องร้องเรียนการลักลอบทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณะ ในพื้นที่บ้านงิ้ว หมู่ที่ 4 ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2567

การพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ให้กับสถานศึกษาในเขตเทศบาล

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย ให้กับโรงเรียนภายในเขตเทศบาล จำนวน 5 แห่งและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง ก่อนเปิดภาคเรียน 1/2567 ระหว่างวันที่ 13-16 พฤษภาคม 2567