ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

Daily Archives: , 5 กันยายน 2566

แบบสขร.1 เดือน สิงหาคม 2566 รวม 21 รายการ 1,338,382.04 บาท

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑๙)