ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง   การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566