ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบสขร.1 เดือน สิงหาคม 2566 รวม 21 รายการ 1,338,382.04 บาท

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 2566