ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

ควบคุมภายใน (Internal Control)

ประกาศเทศบาลตำบลโนนเมือง เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยมีการดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายในครบทุกส่วนราชการของเทศบาลตำบลโนนเมือง  

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน