ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

Admin02 ทต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา

1 2 3

ประกาศเทศบาลตำบลโนนเมืองรายงานการรับ-การจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564  

ประกาศเทศบาลตำบลโนนเมือง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  

ประกาศเทศบาลตำบลโนนเมือง เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประกาศเทศบาลตำบลโนนเมือง เรื่อง รูปแบบการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ประกาศเทศบาลตำบลโนนเมือง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ประกาศเทศบาลตำบลโนนเมือง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิณผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

ประกาศเทศบาลตำบลโนนเมือง เรื่อง กำหนดเวลาการปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาทำงานสาย ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือน และค่าตอบแทน ของพนักงานเทศบาล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

ประกาศเทศบาลตำบลโนนเมือง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

ประกาศเทศบาลตำบลโนนเมือง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศเทศบาลตำบลโนนเมือง เรื่อง ผลการประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (integrity and Transparency Assessment;ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564  

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเทียบตำแหน่งและอันดับเงินเดือนสำหรับการโอนย้ายข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานการสอนตำแหน่งครูของเทศบาล พ.ศ.2564 

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลในสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ พ.ศ. 2564  

ประกาศสภาเทศบาลตำบลโนนเมือง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ประกาศสภาเทศบาลตำบลโนนเมือง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนเมือง สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564  

ประกาศสภาเทศบาลตำบลโนนเมือง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนเมือง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ. 2565

แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ปี (2564-2566) 

 หลักเกณฑ์เงื่อนไขการสอบสวนลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3)2563  

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน  

หลักเกณฑ์เงื่อนไขการสอบสวนลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 2)2562  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินความพิการให้คนพิการ ของ อปท (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2561  

พระราชบัญญัติเทศบาล 2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 14 (2562)  

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็ยนระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 2535

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท พ.ศ.2547  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินความพิการให้คนพิการ ของ อปท พ.ศ.2553  

พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542 

พระราชบัญญัตข้อมูลข่าวสารของาชการ พ.ศ 2540  

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจ 2542  

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง 2539  

1 2 3