ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2566

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 นายกมลศักดิ์ เกษเมธีการุณ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ตัวแทนของ สส.พรเทพ ศิริโรจนกุล สจ.ชวาล พัฒนกำชัย นางเฉลียว สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลโนนเมือง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชนทั้ง 9 หมู่บ้าน สกร.ตำบลโนนเมือง ร่วมติดตามประเมินผลและเยี่ยมบ้าน ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2566 รายนายชัยมงคล ขวัญใจ ณ บ้านเลขที่ 39 หมู่ที่ 3 ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนคราชสีมา