ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 2 โครงการ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ67)