ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

สาระสำคัญใบสั่งจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน พ.ค-มิ.ย ๒๕๖๗