ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

สาระสำคัญสัญญา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ กองช่าง)