ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

สาระสำคัญของสัญญา ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายประนม ริมวังกลาง ม.4 ต.โนนเมือง