ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

สาระสำคัญของสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง