ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนเมืองนำนักเรียนจัดทำกระทงและลอยที่สระหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อสืบสานประเพณีไทย