ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

วันที่ 31 ตุลาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการพ่นหมอกควันภายในโรงเรียนเขตเทศบาลตำบลโนนเมือง เพื่อกำจัดตัวแก่ยุงลาย