ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

การประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาออกเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโนนเมือง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. …

(1) ประเด็นการมีส่วนร่วม : เมื่อวันที่ 24-27 ตุลาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลโนนเมือง ได้จัดประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาออกเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. … โดยดำเนินการประชาคม ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 9 ตำบลโนนเมือง

(2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม : ประชาชนหมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 9 ตำบลโนนเมือง เข้าร่วมประชาคมแสดงความคิดเห็น จำนวน 193 คน

(3) ผลจากการมีส่วนร่วม : ประชาชนมีมติเห็นชอบให้เทศบาลตำบลโนนเมือง จัดทำเทศบัญญัติตำบล เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. … ตามร่างที่เสนอและเสนอแนะให้เทศบาลจัดทำวิธีการ ข้อกำหนดเรื่องข้อแนะนำในการติดตั้งหรือก่อสร้างบ่อดักไขมันที่ถูกต้องให้ประชาชนใช้เป็นแนวทางปฏิบัติด้วย

(4) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน : ผลจากการประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เทศบาลตำบลโนนเมือง ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลโนนเมือง เรื่อง การติดตั้งบ่อจากไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารพ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2566 และ มีการประกาศเทศบาลตำบลโนนเมือง เรื่อง ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร เพื่อให้ประชาชนใช้เป็นแนวทางในการดำเนินก่อสร้างและติดตั้งบ่อดักไขมันต่อไป