ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

ร่างสาระสำคัญของสัญญา การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ทรายอะเบท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง