ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

ภาพกิจกรรมการให้บริการคัดกรองวัณโรคปอด

วัน ศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2567 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9 นครราชสีมา ร่วมกัน โรงพยาบาลขามสะแกแสง สสอ.ขามสะแกแกง รพ.สต.โนนเมืองและเทศบาลตำบลโนนเมือง ได้จัดกิจกรรมให้บริการคัดกรองวัณโรคปอด โดยรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ให้กับผู้สูงอายุตำบลโนนเมือง ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลโนนเมือง