ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

ประกาศเทศบาลตำบลโนนเมือง เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ(One Stop Service :OSS) ของเทศบาลตำบลโนนเมือง