ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

บก01 ปรับปรุงถนนหินคลุกรอบที่สาธารณประโยชน์โคกตลุกหิน หมู่ที่ 8 ตำบลโนนเมือง