ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

บก01 ก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านครึมม่วง-โนนสำโรง บ้านครึมม่วง ม.5