ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

บก01 ก่อสร้างถนนหินคลุก นม.ถ.35-035 สายรอบบ้านหนองทุเรียน ม.7