ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เทศบาลตำบลโนนเมือง จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567