ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล สำนักปลัดเทศบาล ประจำเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง