ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมแซมประตูกระจกห้องประชุมเทศบาลตำบลโนนเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง